දුරකථන අංකයෆැක්ස් අංකයවිද්යුත් තැපෑල
නගරාධිපති+94 77-3681125+94 57-2222875janakanr@iclound.com
නාගරික කොමසාරිස්+94 71-2899295
+94 76-5257322
+94 57-2222875gkgajan536@gmail.com

දෙපාර්තමේන්තු සම්බන්ධීකරණ තොරතුරු

දෙපාර්තමේන්තුවදෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාදෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ නමදුරකථන අංකය
පරිපාලන දෙපාර්තමේන්තුවපරිපාලන නිළධාරිA.J. බැද්දේවිතාන+94 71-8444044
+94 75-2919171
ලේකම් දෙපාර්තමේන්තුවනාගරික ලේකම්+94 71-8444044
+94 75-2919171
මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවප්‍රධාන නාගරික ගණකාධිකාරීW.M.N. වික්‍රමසිංහ+94 70-7279680
ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවනාගරික ඉංජිනේරු R.M.S.N. ධනපාල+94 71-8283014
වෛද්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවසෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීW.K.L.M. වීරසේකර+94 71-8400550
සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවප්‍රධාන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකS.සුරේෂ්කුමාර+94 77-1212000
ගිනි නිවීම් සේවා දෙපාර්තමේන්තුවස්ථාන භාර නිලධාරී (ගිනි නිවීම්)B.R.R. රාජමන්ත්‍රී+94 57-3129920
+94 72-8722222
Blank Form (#3)