පුරසබය ගමින් ගමට සිව් වන වැඩසටහන – ඉණිකම්බැද්ද කොට්ඨාශය

පුරසබය ගමින් ගමට සිව් වන වැඩසටහන – ඉණිකම්බැද්ද කොට්ඨාශය

මහා නගර සභාවේ සේවාවන්, “පුරසබය” නමින් ජංගම වැඩ සටහන් කොට්ඨාශ 08 තුලම සති අන්තයේ ක්‍රියාත්මක කරන අතර, එහි සිව් වන වැඩසටහන ඉණිකම්බැද්ද කොට්ඨාශයේ මහානාම විද්‍යාලයේදී 2022.10.15 වන දින දවස පුරා ක්‍රියාත්මක විය.

Repairing the access road to Bandarawela Kuda Kusum Girls’ National School

Repairing the access road to Bandarawela Kuda Kusum Girls’ National School

The road leading to Bandarawela Kuda Kusum Girls’ National School was very dilapidated, and on 07-06-2022, the road was repaired to make it easier to enter the school, and as stated by the Honorable Mayor of Bandarawela, the road has been completely repaired as soon as possible. It is mentioned that due to the ease…